Usage Statistics for www.auraundaras.com

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 03:49 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 3602
Total Files 2648
Total Pages 1455
Total Visits 663
Total KBytes 144223
Total Unique Sites 594
Total Unique URLs 479
Total Unique Referrers 121
Total Unique User Agents 173
. Avg Max
Hits per Hour 4 590
Hits per Day 116 1044
Files per Day 85 991
Pages per Day 46 138
Sites per Day 19 57
Visits per Day 21 50
KBytes per Day 4652 55423
Hits by Response Code
Code 200 - OK 73.51% 2648
Code 302 - Found 9.41% 339
Code 304 - Not Modified 0.19% 7
Code 404 - Not Found 16.88% 608

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 210 5.83% 157 5.93% 92 6.32% 20 3.02% 34 5.72% 6833 4.74%
2 132 3.66% 108 4.08% 60 4.12% 23 3.47% 41 6.90% 4564 3.16%
3 184 5.11% 160 6.04% 56 3.85% 26 3.92% 44 7.41% 6920 4.80%
4 191 5.30% 136 5.14% 138 9.48% 27 4.07% 50 8.42% 10210 7.08%
5 73 2.03% 47 1.77% 43 2.96% 29 4.37% 51 8.59% 2033 1.41%
6 67 1.86% 41 1.55% 38 2.61% 32 4.83% 57 9.60% 2091 1.45%
7 169 4.69% 157 5.93% 41 2.82% 12 1.81% 35 5.89% 6832 4.74%
8 101 2.80% 83 3.13% 44 3.02% 15 2.26% 30 5.05% 2362 1.64%
9 38 1.05% 16 0.60% 25 1.72% 18 2.71% 22 3.70% 805 0.56%
10 60 1.67% 32 1.21% 41 2.82% 16 2.41% 29 4.88% 2274 1.58%
11 54 1.50% 33 1.25% 24 1.65% 19 2.87% 42 7.07% 1321 0.92%
12 45 1.25% 25 0.94% 14 0.96% 11 1.66% 33 5.56% 1040 0.72%
13 52 1.44% 25 0.94% 28 1.92% 20 3.02% 36 6.06% 2766 1.92%
14 72 2.00% 26 0.98% 30 2.06% 18 2.71% 33 5.56% 1005 0.70%
15 38 1.05% 23 0.87% 22 1.51% 16 2.41% 25 4.21% 507 0.35%
16 141 3.91% 17 0.64% 39 2.68% 16 2.41% 31 5.22% 396 0.27%
17 120 3.33% 90 3.40% 68 4.67% 50 7.54% 40 6.73% 6229 4.32%
18 44 1.22% 26 0.98% 28 1.92% 23 3.47% 27 4.55% 1843 1.28%
19 60 1.67% 43 1.62% 33 2.27% 26 3.92% 23 3.87% 2916 2.02%
20 95 2.64% 69 2.61% 80 5.50% 39 5.88% 27 4.55% 5204 3.61%
21 79 2.19% 50 1.89% 47 3.23% 26 3.92% 41 6.90% 2012 1.39%
22 60 1.67% 35 1.32% 26 1.79% 23 3.47% 31 5.22% 2657 1.84%
23 47 1.30% 23 0.87% 20 1.37% 17 2.56% 38 6.40% 986 0.68%
24 70 1.94% 27 1.02% 47 3.23% 21 3.17% 33 5.56% 1604 1.11%
25 86 2.39% 50 1.89% 50 3.44% 26 3.92% 44 7.41% 3161 2.19%
26 67 1.86% 36 1.36% 46 3.16% 14 2.11% 27 4.55% 2364 1.64%
27 35 0.97% 21 0.79% 21 1.44% 18 2.71% 28 4.71% 1025 0.71%
28 40 1.11% 18 0.68% 23 1.58% 17 2.56% 24 4.04% 1359 0.94%
29 20 0.56% 5 0.19% 6 0.41% 6 0.90% 12 2.02% 428 0.30%
30 1044 28.98% 991 37.42% 129 8.87% 19 2.87% 40 6.73% 55423 38.43%
31 108 3.00% 78 2.95% 96 6.60% 21 3.17% 26 4.38% 5052 3.50%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 201 5.58% 5 165 6.23% 2 62 4.26% 252 7807 5.41%
1 8 272 7.55% 5 165 6.23% 1 61 4.19% 231 7164 4.97%
2 2 84 2.33% 1 38 1.44% 1 38 2.61% 76 2371 1.64%
3 2 79 2.19% 1 43 1.62% 1 44 3.02% 136 4223 2.93%
4 2 65 1.80% 1 37 1.40% 1 34 2.34% 78 2417 1.68%
5 2 67 1.86% 1 35 1.32% 1 34 2.34% 60 1849 1.28%
6 3 96 2.67% 1 46 1.74% 1 44 3.02% 78 2427 1.68%
7 1 59 1.64% 1 41 1.55% 0 26 1.79% 65 2006 1.39%
8 1 42 1.17% 0 22 0.83% 0 22 1.51% 33 1034 0.72%
9 2 73 2.03% 0 30 1.13% 1 49 3.37% 40 1255 0.87%
10 3 101 2.80% 2 69 2.61% 2 68 4.67% 132 4087 2.83%
11 1 47 1.30% 0 27 1.02% 1 31 2.13% 52 1620 1.12%
12 5 162 4.50% 3 113 4.27% 3 112 7.70% 228 7079 4.91%
13 4 147 4.08% 3 120 4.53% 2 69 4.74% 164 5069 3.51%
14 4 134 3.72% 2 74 2.79% 2 83 5.70% 145 4510 3.13%
15 1 53 1.47% 0 30 1.13% 0 23 1.58% 56 1722 1.19%
16 2 73 2.03% 1 41 1.55% 1 42 2.89% 75 2340 1.62%
17 1 55 1.53% 1 31 1.17% 1 42 2.89% 54 1660 1.15%
18 5 175 4.86% 3 106 4.00% 3 105 7.22% 99 3055 2.12%
19 2 87 2.42% 1 43 1.62% 1 46 3.16% 93 2888 2.00%
20 3 93 2.58% 2 67 2.53% 1 61 4.19% 111 3445 2.39%
21 6 192 5.33% 5 156 5.89% 4 152 10.45% 305 9446 6.55%
22 24 757 21.02% 22 710 26.81% 4 154 10.58% 1539 47694 33.07%
23 15 488 13.55% 14 439 16.58% 1 53 3.64% 550 17054 11.82%

Top 30 of 479 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 276 7.66% 568 0.39% /
2 70 1.94% 3249 2.25% /images/
3 67 1.86% 70 0.05% /external/
4 65 1.80% 82 0.06% /Official/
5 22 0.61% 218 0.15% /stats/
6 15 0.42% 1226 0.85% /stats/usage_201806.html
7 14 0.39% 1186 0.82% /stats/usage_201704.html
8 13 0.36% 298 0.21% /Rock_Sam_putzen_triple.jpg
9 13 0.36% 36 0.03% /real_macaw.jpg
10 13 0.36% 1113 0.77% /stats/usage_201707.html
11 12 0.33% 265 0.18% /Rock_Sam_putzen_triple_sm.jpg
12 12 0.33% 100 0.07% /design.css
13 12 0.33% 1027 0.71% /stats/usage_201703.html
14 12 0.33% 1034 0.72% /stats/usage_201801.html
15 11 0.31% 242 0.17% /Official/aura_2005.jpg
16 11 0.31% 54 0.04% /Official/lebenslauf.html
17 11 0.31% 2304 1.60% /images/alteecke.jpg
18 11 0.31% 921 0.64% /stats/usage_201503.html
19 11 0.31% 940 0.65% /stats/usage_201505.html
20 11 0.31% 919 0.64% /stats/usage_201507.html
21 11 0.31% 925 0.64% /stats/usage_201510.html
22 11 0.31% 921 0.64% /stats/usage_201602.html
23 11 0.31% 901 0.62% /stats/usage_201605.html
24 11 0.31% 923 0.64% /stats/usage_201608.html
25 11 0.31% 935 0.65% /stats/usage_201609.html
26 11 0.31% 926 0.64% /stats/usage_201611.html
27 11 0.31% 931 0.65% /stats/usage_201804.html
28 11 0.31% 942 0.65% /stats/usage_201807.html
29 11 0.31% 946 0.66% /stats/usage_201808.html
30 10 0.28% 592 0.41% /external/aras.jpg

Top 10 of 479 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10 0.28% 19037 13.20% /images/clipart_greenparrot.tif
2 10 0.28% 4064 2.82% /images/beide_alt_pflege1.jpg
3 8 0.22% 3479 2.41% /images/beide_alt_pflege.jpg
4 70 1.94% 3249 2.25% /images/
5 8 0.22% 2753 1.91% /images/beide_altbaum.jpg
6 5 0.14% 2671 1.85% /images/rocko_baum_neu.jpg
7 11 0.31% 2304 1.60% /images/alteecke.jpg
8 5 0.14% 2057 1.43% /images/rocko_gerufen.jpg
9 5 0.14% 1860 1.29% /images/sam_baum_neu.jpg
10 5 0.14% 1841 1.28% /images/rocko_profile_alt.jpg

Top 10 of 68 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 276 7.66% 251 41.15% /
2 65 1.80% 16 2.62% /Official/
3 70 1.94% 16 2.62% /images/
4 67 1.86% 14 2.30% /external/
5 14 0.39% 11 1.80% /stats/usage_201704.html
6 22 0.61% 9 1.48% /stats/
7 15 0.42% 9 1.48% /stats/usage_201806.html
8 13 0.36% 8 1.31% /stats/usage_201707.html
9 11 0.31% 8 1.31% /stats/usage_201804.html
10 11 0.31% 7 1.15% /stats/usage_201507.html

Top 10 of 68 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 276 7.66% 239 39.64% /
2 70 1.94% 20 3.32% /images/
3 65 1.80% 15 2.49% /Official/
4 67 1.86% 15 2.49% /external/
5 14 0.39% 11 1.82% /stats/usage_201704.html
6 22 0.61% 9 1.49% /stats/
7 12 0.33% 8 1.33% /stats/usage_201801.html
8 15 0.42% 8 1.33% /stats/usage_201806.html
9 7 0.19% 7 1.16% /images/aura_
10 11 0.31% 7 1.16% /stats/usage_201510.html

Top 30 of 121 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2766 76.79% - (Direct Request)
2 73 2.03% http://auraundaras.com
3 19 0.53% http://auraundaras.com/
4 13 0.36% http://auraundaras.com/wp-login.php
5 6 0.17% http://www.baidu.com
6 3 0.08% http://auraundaras.com/admin/
7 3 0.08% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_1013/
8 3 0.08% https://sanitarywork.ru/text/razdel-iv-kanalizatsiya/glava-xxii-gorodskaya-kanalizatsiya-i-oborudovanie-zdaniy
9 3 0.08% https://www.cumir.ru/evgenij-bitkin
10 2 0.06% http://auraundaras.com/ads.txt
11 2 0.06% http://auraundaras.com/bitrix/admin/
12 2 0.06% http://auraundaras.com/humans.txt
13 2 0.06% http://auraundaras.com/robots.txt
14 2 0.06% http://modcitymanifesto.com/
15 2 0.06% http://prookhotu.ru/
16 2 0.06% http://prookhotu.ru/oxota-na-kabana/oxota-na-kabana-21.html
17 2 0.06% http://salebooking.ru/forum/memberlist.php
18 2 0.06% https://cumir.ru/dmitrij-zelenov
19 2 0.06% https://ilovediscovery.ru/page/cherez-chervotochinu-s-morganom-frimanom-1-sezon-6-seriya-my-odni-ili-net
20 2 0.06% https://ilovediscovery.ru/page/krutoy-tyuning-50-seriya-bus-volkswagen
21 2 0.06% https://med-bolnica.ru/10-oshibok-kotorye-slomayut-tvoej-docheri-zhizn-mnenie-mihaila-labkovskogo/
22 2 0.06% https://med-bolnica.ru/bolezni-serdtsa-formiruyutsya-uzhe-v-utrobe-materi/
23 2 0.06% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_190/
24 2 0.06% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_403/
25 2 0.06% https://sanitarywork.ru/text/razdel-ii-tsentralnoe-otoplenie/glava-xvi-montazh-sistemi-vodyanogo-otopleniya
26 2 0.06% https://tasmed.ru/eht_lareneg_atad/eye_sesaesid/index_dilpt25_dicer1838.html
27 2 0.06% https://www.cumir.ru/antoniya-dzhonson
28 2 0.06% https://zhit-budete.ru/krasota/solnechnyj-zagar-za-i-protiv
29 2 0.06% https://zhit-budete.ru/krasota/vitaminy-dlja-nogtej
30 2 0.06% https://zhit-budete.ru/vredno-li/vredno-li-hrustet-palcami

Top 15 of 173 Total User Agents
# Hits User Agent
1 556 15.44% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
2 509 14.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 326 9.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 114 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
5 91 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 87 2.42% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 82 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
8 82 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 78 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 74 2.05% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
11 50 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
12 46 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 44 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
14 34 0.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 27 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3602 100.00% 2648 100.00% 144223 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21